Alina Voronko for ЭШ Magazine


back
Alina Voronko for ЭШ Magazine

photo: Nastya Alesuk
style: Nastya Kiselevskaya
make - up: Liza Tsevis
hair: Olga Sashina

back