Zhenya Katava for C Magazine / December 2015


back
Zhenya Katava for C Magazine / December 2015

photo: Christian Anwander
style: Вeborah Afshani
hair: Dennis Gots
MUA: Liset Garza

back